Algemene voorwaarden Zwem-ABC

Zwemlessen bij sportcentrum de Hullen

Het sportcentrum heeft de licentie zwem ABC van de NRZ. Dit betekent dat onze zwemlessen moeten voldoen aan de strenge eisen van de NRZ. 

Inschrijven

De minimumleeftijd om deel te nemen aan de zwemlessen is 4 jaar. U kunt uw kind vanaf 4 jaar inschrijven via het inschrijfformulier op onze website. Uw kind staat op de wachtlijst vanaf de datum waarop de inschrijving is afgerond. 

Starten met de zwemles

Zodra er een plaats vrijkomt voor uw zoon/ dochter nemen we contact met u op. Afhankelijk van de zwemlessen die u wilt volgen kiest u hoeveel lessen u per week wilt inplannen. In overleg met u spreken wij de lesdag(en) en tijd(en) af.

Betaling van de zwemlessen Zwem-ABC

Voor de betaling van de lessen kunt u kiezen tussen twee opties:

A. Betaling per kaart. De kosten voor het diplomazwemmen worden apart afgerekend en u betaald éénmalig € 5,- aan administratiekosten. De actuele tarieven vindt u op onze website.

B. Vooruitbetaling van een ABC-Zwemlespakket. Dit pakket bevat alle lessen van het A, B en C diploma ongeacht het aantal lessen dat uw kind nodig heeft voor het behalen van deze diploma’s. De diplomakosten zijn inbegrepen. Dit pakket betaald u in één keer of in 3 of 6 termijnen. Een overzicht van de actuele tarieven vindt u op onze website.

Betalen via automatische incasso

U dient ten tijde van de incasso te zorgen voor een toereikend saldo op uw bankrekening. Indien, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag, niet geïncasseerd kan worden, kan uw kind wellicht niet meer deelnemen aan de zwemlessen.

Vergoeding zwemleskosten door derden

Ontvangt u een vergoeding voor zwemlessen van een derde partij zoals een gemeente, Jeugdfonds Sport en Cultuur of Stichting Leergeld? Meldt dit dan zo spoedig mogelijk bij de receptie. Wanneer wij de vergoeding van de derde partij hebben ontvangen en verwerkt dan kan uw kind starten met de zwemlessen. Kosten voor zwemlessen die buiten de vergoeding van de derde partij vallen zijn voor rekening van de ouder/verzorger van de leerling.

Deelname aan de zwemlessen

U krijgt uitsluitend toegang tot de zwemlessen wanneer het lesgeld is betaald:
– Bij automatische incasso wordt de eerste termijn afgeschreven aan het eind van de maand volgend op de eerste zwemles van uw kind.
– Wanneer u per les betaalt, dient u dit voorafgaand aan de les bij de receptie te betalen.

Voor het Zwemlespakket geldt certificeringsgarantie.

De garantie op een diploma of certificaat geldt alleen bij een minimum deelname van 90% van de aangeboden lessen. In de zwemlesplanning, die te vinden is op onze website, staat aangegeven wanneer er wel of geen zwemlessen zijn, wanneer er kijklessen zijn en eventuele andere bijzonderheden.

Afmelden en inhalen van zwemlessen

In overleg met u spreken we af in welke lesgroep(en) uw kind wordt geplaatst. Dit noemen we de vaste lesgroep(en). Wanneer uw kind, door ziekte of een andere reden, niet in de gelegenheid is om een geplande les in de lesgroep te volgen wordt deze les wel afgeschreven.

Mocht uw kind, door wat voor omstandigheden langere tijd niet kunnen deelnemen aan de lessen gaan we er vanuit dat u ons direct informeert.

De Hullen houd zich het recht voor om altijd de lestijden en lesgever te kunnen wijzigen. Tijdens vakanties en feestdagen wordt er geen les gegeven. Dit betreft de vakanties en vrije dagen zoals deze voor de regio Noord bekend zijn.

Restitutie van lesgelden

Lesgeld wordt niet gerestitueerd. Wanneer het zwemlestraject voor langer dan een half jaar wordt stopgezet, vervalt de geldigheid van het zwemlespakket. Na het behalen van een diploma moet om die reden ook binnen een half jaar aan het volgende diploma worden begonnen.

Diploma zwemmen

Ons zwembad geeft de Nationale Zwemdiploma’s uit van de Nationale Raad Zwemveiligheid(NRZ). Dit zijn landelijk erkende zwemdiploma’s. Eens in de 7  lesweken is er diplomazwemmen. Een leerling kan gaan diplomazwemmen wanneer aan alle door de Nationale Raad Zwemveiligheid gestelde eisen voor het betreffende zwemdiploma is voldaan. In de week voor het diplomazwemmen wordt een oefenmoment ingeroosterd voor de diploma’s A en B. Hierover ontvangt u tijdig bericht.

Opzet zwemlessen

Onze werkwijze en hoe we omgaan met de zwemlessen staat uitgebreid beschreven in het “Zwemlesplan”. Dit plan is op verzoek in te zien.

Certificeringsgarantie

Voor het zwemlespakket geldt een certificeringsgarantie. Het uitgangspunt is dat alle leerlingen worden opgeleid voor de nationale diploma’s Zwem-ABC. Bij de   uitvoeringswijze van de examenprogramma’s wordt rekening gehouden met leerlingen die tijdelijke of permanente beperkingen hebben. Door de opdrachten aan te passen aan de beperkingen van deze leerlingen, kan de leerling afzwemmen voor het reguliere Zwem-ABC. Voorwaarde hierbij is wel dat de essentie van de opdracht of vaardigheid blijft bestaan. Er mogen geen onderdelen van het examenprogramma worden overgeslagen. Ondanks deze mogelijkheid zijn er leerlingen die niet in staat zijn om aan de gestelde eisen te voldoen. Voor leerlingen die door een (tijdelijke) beperking één of meer onderdelen van een examenprogramma niet kunnen uitvoeren (zoals voorgeschreven in de Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s) geven we een garantie op een zwemcertificaat. Het zwemcertificaat is een (tijdelijke) vervanger voor een zwemdiploma. Kern van het zwemcertificaat is dat deze zich richt op wat een leerling wél kan. Op het zwemcertificaat wordt, naast de verplichte onderdelen, aangekruist welke onderdelen van het Zwem-ABC nog meer worden beheerst.

Extra’s

Alle leerlingen die zwemlessen volgen mogen hier, gedurende de periode tot het behalen van het diploma, tijdens de recreatieve openingstijden gratis zwemmen. Dit kan, indien er nog geen zwemdiploma is behaald, uitsluitend onder begeleiding van een betalende, meezwemmende volwassene. Ook moeten leerlingen zonder een Zwem-A diploma altijd zwemvleugels dragen.

Persoonsgegevens en privacy

Veranderingen met betrekking tot de persoonlijke situatie van de klant (bijv. telefoonnummer, e-mail adres of bankgegevens) dienen direct te worden doorgegeven aan de receptie. In geval van het niet doorgeven van deze wijzigingen, waardoor wij kosten dienen te maken om de nieuwe gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan de klant. Sportcentrum de Hullen gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Slotbepaling

Overeenkomsten tussen u en Sportcentrum de Hullen kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd. Wanneer één van de hierboven vermelde bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden. Op het moment dat u niet tevreden bent, horen wij dat van u, zodat we er iets aan kunnen doen. In eerste instantie willen we graag dat u uw klacht kenbaar maakt bij de direct betrokkenen om de lijnen zo kort mogelijk te houden. Ook kunt u uw klacht communiceren via de mail, telefonisch of door middel van het achterlaten van een terugbel verzoek.

Wij heten u bij deze van harte welkom bij Zwembad de Hullen en danken u voor het in ons gestelde vertrouwen.